ACONDICIONAMENTO DO CUARTEL DA GARDA CIVIL DE FERROL correspondente á FASE 1ª

ACONDICIONAMENTO DO CUARTEL DA GARDA CIVIL DE FERROL correspondente á FASE 1ª

C/ VIRGEN DE LA CABEZA S/N, 15405, AYUNTAMIENTO DE FERROL, A CORUÑA

ESTUDIO ANTA ARQUITECTOS

SERGIO BECEIRO LODEIRO
ROSA VILAS ROMALDE
Promotor
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (GIESE). SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Construtor
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A
Data de inicio
mércores, 16 Setembro, 2015

Data de fin
mércores, 8 Marzo, 2017

PEM
1.536.000

Sobre o proxecto

Antes de proceder a explicar a intervención resulta imprescindible situar a época na que se construíu o cuartel. Estamos a falar de finais dos anos corenta, en plena posguerra, cun grave déficit de vivenda en todo o país, sumado a unha escaseza de medios económicos e materiais. O resto de Europa acaba de sufrir a Segunda Guerra Mundial. A tipoloxía construtiva destes pavillóns, similar a outras construcións europeas da época, é a seguinte: muros de carga de  mampostería de 50  cms. en todo o seu perímetro sobre os que apoiaban os forxados de formigón armado de  bovedillas de cemento. A distancia entre os muros de carga é de 7,50  mts polo que se dispón dun muro de carga intermedio de ladrillo macizo para apoiar o forxado de formigón armado. Dispóñense estancias en planta baixa, polo que se construíu un forxado sanitario a base de bóvedas de ladrillo, para evitar o contacto co terreo. A cuberta, a dúas augas, está separada das vivendas da planta segunda cunha gran cámara de aire e un falso teito en horizontal. Urbanisticamente a súa implantación é inmellorable, os bloques flanquean a parcela e serven de peche, permitindo a boa orientación dos pavillóns ao amplo patio interior. Por tanto, estamos a falar dunha construción modesta, pero sabia na racionalización dos recursos, cunha lóxica funcional clara e racional. Se situamos o edificio no contexto histórico en que se construíu, podemos afirmar que as vivendas se deseñaron con conceptos modernos, e dispoñían de cociña, baño, tres dormitorios e salón comedor, distribuídos en 70  m2 útiles, con boas condicións de habitabilidade xa dispoñían como mínimo de dúas orientacións e todas as estancias tiñan luces e vistas a fachada. Nas seguintes fases que se acometan no cuartel está previsto a rehabilitación das vivendas e a súa adaptación ás novas esixencias de habitabilidade de norma galega, que é das máis restritiva a nivel estatal. Esta adaptación, resulta sorprendentemente sinxela o que pon de manifesto o actual do deseño. Cando o cuartel foi inaugurado ocupouse na súa totalidade, leste foi o seu momento de maior apoxeo e das súas dotacións, xa que non todo estaba destinado a vivenda. O cuartel dispoñía de oficinas, cantina e economato propio. Os nenos xogaban no gran campo que era o centro da parcela e os cabalos, (aínda non se dispoñía de vehículos), tiñan a súa caseta en pártea norte da parcela. Non hai que esquecer que estamos a comezos dos anos 50. Coa proposta realizada, correspondente á fase 1ª destinada a uso administrativo, rehabilítase e adapta o construído ás novas necesidades actuais. Leste foi o noso labor nesta intervención, adaptar unha tipoloxía racional e axustada aos recursos dispoñibles na súa época a unhas novas necesidades do acuartelamento. ACTUACIÓNS GLOBAIS DA INTERVENCIÓN Atendendo ás necesidades expostas pola Dirección Xeral da Garda Civil, o proxecto contempla a rehabilitación exterior dos bloques existentes II, IV e VI, así como o acondicionamento interior dos bloques II e VI para destinalos a dependencias oficiais. Este proxecto define as pautas dunha primeira actuación, xa que se actuará paulatinamente no conxunto dos restantes bloques da parcela. É importante destacar que o prioritario da intervención foi: en primeiro lugar, adaptar o cuartel ás novas necesidades de programa configurando espazos renovados e luminosos adaptados ás necesidades de traballo, en segundo lugar, facer un edificio  enerxéticamente eficiente, e en terceiro lugar facer os pavillóns accesibles coa instalación de ramplas e ascensores. Partindo dos condicionantes  tipolóxicos da edificación existente, das necesidades de programa de acuartelamento e das patoloxías que presentaba a edificación exponse unha solución arquitectónica onde os núcleos de comunicacións convértense nos elementos diferenciadores da proposta. Os ascensores exponse fóra do volume orixinal a modo de “torres de cristal” de modo que o núcleo de comunicacións de abre ao patio de mazá permitindo a entrada de luz xenerosa no centro de cada pavillón. Esta entrada de luz vese reforzada cun  lucernario en cuberta sobre as escaleiras. A diferenza de niveis entre as plantas liquídase con pequenas ramplas que permite configurar unha escaleira de  tabicas uniformes. A nivel  compositivo transforman o conxunto e convértense na referencia de cada pavillón. A nivel cromático empregáronse vidros de cor  verdoso acordes coas cores corporativas da Garda Civil. O programa de necesidades do acuartelamento adaptouse con certa facilidade á tipoloxía construtiva de vivenda existente de respectando o muro central de carga. Na planta baixo cuberta situáronse as estancias que necesitan máis amplitude espacial. Incorporouse o espazo baixo cuberta á segunda planta e ao non ter muro de carga central deseñáronse os cerramentos das estancias con biombo de vidro que amplían os espazos. A nivel construtivo tómanse as seguintes determinacións: En fachada proxéctase un  SATE que dota ao cerramento de gran inercia térmica e elimina as pontes térmicas. En planta baixa constrúese un  zócalo de fachada  ventilada. Emprégase a mesma pedra para a configuración das rampla-escaleiras de cada módulo. As carpinterías deséñanse con marco de folla oculta para permitir a máxima entrada de luz nas estancias. Proxéctase unha cuberta lixeira a base de estrutura metálica panel  sándwich e chapa de zinc. A nivel de instalacións colocáronse sistemas eficientes, caldeira de biomasa centralizada para os módulos e luminarias  leds para as dependencias. Isto permitiu lograr unha letra A en cualificación enerxética dos módulos tanto no consumo de enerxía primaria como na emisión de dióxido de carbono.

Categorías nas que participa

Premio galego de rehabilitación

Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente.

Imaxes