SEDE NORVENTO

SEDE NORVENTO

Edificio cine Ramon Mª Aller Ulloa 23 Poligon Industrial As Gandaras 27003 Lugo
Promotor
NORVENTO

Data de fin
martes, 4 Outubro, 2016

Sobre o proxecto

O proxecto parte dunha reflexión respecto ao tipo de oficinas e propón unha maneira de traballar e investigar afastado do típico gran edificio anónimo, con despachos todos iguais e espazos pouco interesantes. Búscase unha certa “ domesticidade” do lugar de traballo, onde a intimidade e o encontro sexan posibles. Un lugar que non estea definido e delimitado senón que dalgunha maneira se  reinventa cada día mediante a interacción co usuario. A organización da planta en corpos que se prolongan e integran no parque posibilita igualmente unha estruturación de cada departamento de maneira diferenciada e autónoma, facendo que os programas poidan verse ampliados no futuro tal e como se mencionaba nas bases do concurso.

Outro obxectivo esencial do proxecto foi construír unha forma sinxela e lóxica de maneira que resulte sutil pero clara. Buscamos unha imaxe facilmente reconocible coa que resulta fácil identificarse, afastada da que habitualmente asociamos á maioría dos edificios de oficinas  impersoales. A arquitectura resulta neste sentido coherente coa actitude da mesma empresa de  Norvento.

A elección da sección a dúas augas, moi común e de evidente carácter “doméstico” traslada os obxectivos referidos á realidade construída. A “cabana” construída resulta útil na medida que se adapta moi ben aos distintos requirimentos do programa. A súa altura vai variando segundo as necesidades xerando o perfil lonxitudinal, variado e rico  visualmente, do conxunto. Pero esta sección vai máis aló da visión estritamente formal lembrándonos a esencia mesma da xeografía galega onde a auga de choiva e o bosque sempre están presentes.

O interior procura o equilibrio entre a sinxeleza e a sorpresa. A organización dos corpos en planta, que non é  ortogonal, xera á súa vez ricas xeometrías interiores especialmente nos puntos de encontro, xeometrías que  cualifican sen dúbida os espazos. A luz é importante. Sempre propoñemos divisións de vidro ao obxecto de que a luz se traslade ao interior ou, alí onde sexa necesario, recórrese a  lucernarios que provean de luz a este interior.

Moitos son os argumentos que xogan a favor do compromiso deste edificio co medio ambiente especialmente se temos en conta que a actividade fundamental de  Norvento está fundamentada na investigación neste campo. A lóxica e a sinxeleza como principios son sen dúbida básicos. Os grandes niveis de illamento e inercia. Pero no que á materialización refírese é  importantísimo o uso da madeira de eucalipto, en todas as fachadas. Esta madeira, moi común en Galicia, pero deostada e habitualmente utilizada para a fabricación de pasta de papel, foi utilizada tras desenvolver un “prego de condicións” específico respecto de como aplicala na construción.

Con iso non só desenvolvéronse as súas magníficas posibilidades técnicas senón que se abriu un posible desenvolvemento futuro no que á explotación do eucalipto como gran riqueza forestal en Galicia refírese.

O edificio é autónomo  enerxéticamente e non está conectado á rede. A colaboración entre os enxeñeiros da propia empresa e os arquitectos, coincidente coa idea de que a mellor maneira de facer unha arquitectura responsable co medio é precisamente, facer mellor arquitectura, permitiu o desenvolvemento dun esquema enerxético desde o exercicio deste último que resultou exemplar.

 

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Premio especial á sustentabilidade

Destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co medioambiente, os recursos e as xeracións futuras.

Imaxes