Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia 2016

Sobre o concurso

A Xunta de Galicia premia aos mellores traballos realizados nos últimos anos nos eidos da arquitectura e a rehabilitación a través dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén se galardoa a traxectoria profesional dun arquitecto galego destacado. 

O obxectivo dos premios é o impulso á excelencia da nosa arquitectura e a rehabilitación recoñecendo a calidade das edificacións, tanto de obra nova como de rehabilitación. Especial mención merecen os premios especiais de sustentabilidade e á traxectoria profesional. O primeiro busca destacar a implementación dunha arquitectura responsable e comprometida co medio ambiente en consonancia cos programas europeos e o Horizonte Europa 2020. O premio á traxectoria profesional pretende ser un recoñecemento da especial contribución á arquitectura no territorio galego.

 

Os premios, que convoca o Instituto Galego da Vivenda e Solo cun valor total de 20.000 euros, teñen as seguintes modalidades e dotacións: 

  1. Premio galego de arquitectura. Outorgarase entre os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou obras de ampliación que teñan suficiente entidade propia como para ser valorados de forma independente á construción orixinal. Dotación económica: 6.000 € 
  2. Premio galego de rehabilitación. Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente. Dotación económica: 6.000 €
  3. Mencións. Entre as actuacións que non obtivesen premio poderán destacarse con mención aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial recoñecemento. 

Premios Especiais. O xurado poderá outorgar premios nas categorías especiais que se indican a continuación:

a) Á sustentabilidade. Destinado a destacar aquela actuación que supoña a implementación dunha arquitectura responsable co medioambiente, os recursos e as xeracións futuras. Dotación económica: 4.000 € 

b) Á traxectoria profesional. Recoñecemento á meritoria traxectoria profesional a favor da arquitectura, no territorio galego, que o outorgará o xurado en base ás propostas formuladas polas entidades integrantes do xurado. O premiado deberá ser arquitecto. Dotación económica: 4.000 €.

 

Poderán optar a estes premios os proxectos arquitectónicos de edificacións finalizadas entre os días 1 de xaneiro de 2011 e 31 de decembro de 2015 dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia. Os autores dos proxectos deberán ser arquitectos. No caso do premio á traxectoria profesional non se establece ningún tipo de límite temporal. 

A presentación das candidaturas será realizada por parte de algunha das institucións que formarán parte do xurado, que estará presidido pola Conselleira de Infraestruturas e Vivenda e composto por representantes do Instituto Galego da Vivenda e Solo; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario; Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña; Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña; Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos; Federación Galega da Construción e Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.

Bases do concurso

A continuación se poderán consultar as bases do concurso da edición do 2016.

Premiados

O x urado dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia 2016, tras as súas xuntanzas de data 1 e 28 de xullo de 2016, de conformidade co establecido na base primeira da Orde do 11 de abril de 2016 pola que se convocan os Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia 2016, acordou por unanimidade dos seus membros, conceder os seguintes premios:

Premio á Traxectoria Profesional: arquitecto/a

D. Andrés Fernández-Albalat

O xurado acorda por unanimidade conceder a D. Andrés Fernández-Albalat Lois o premio especial á traxectoria profesional, en recoñecemento á súa meritoria traxectoria profesional en favor da arquitectura no territorio galego.

Premios de Arquitectura

Premio galego de rehabilitación

Premio especial a sustentabilidade

Finalistas

O xurado dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia decidiu, na súa reunión do 1 de xullo de 2016, e tras examinar todas as propostas presentadas aos premios, seleccionar os seguintes finalistas:

Premios de Arquitectura

Premio galego de rehabilitación

Premio especial a sustentabilidade